STATUT UNIUNEA VERIFICATORILOR DE PROIECTE

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

 Art. 1

Definirea asociației

(1) Uniunea Verificatorilor de Proiecte (UVP) este fondată în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Statului;

(2) UVP este o asociaţie profesională cu personalitate juridică, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, constituită pentru durată nelimitată;

(3) UVP este formată exclusiv din persoane fizice atestate pentru exercitarea ocupației profesionale de verificator de proiecte pentru una sau mai multe cerințe fundamentale de calitate în construcții așa cum sunt acestea prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 republicată, în condițiile legislației valabile la data atestării (Ordinul MDLPA nr. 817/2021 și cele anterioare).

 

Art. 2

Scopul, obiectivele și activitățile asociației

(1) Scopul UVP este crearea unei comunități a profesioniștilor care să promoveze și să susțină implementarea sistemului calității în construcții, să promoveze conceptul de verificare a proiectelor, importanța acestuia precum și să contribuie la dezvoltarea unui mecanism funcțional de colaborare între toți factorii implicații în sistemul calității în construcții, oferind experiența sa în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții prin îndeplinirea următoarelor obiective:

a) definirea rolului verificatorului de proiecte în cadrul sistemului calității în construcții și promovarea statutului de specialist în domeniul verificării calitative a proiectelor de construcții și instalații pentru construcții;

b) creşterea competenţei profesionale a membrilor săi, a tuturor specialiştilor atestați pentru competența de verificator de proiecte, susţinerea şi implicarea în procesul de formare a profesioniştilor în domeniu;

c) realizarea stării de echilibru între interesele publice şi cele private în domeniul calității în construcții, în contextul dezvoltării durabile și al asigurării coeziunii sociale și teritoriale;

d) implicarea în procesul de elaborare a legislaţiei în domeniul calității în construcții și instalații pentru construcții, inclusiv prin propunerea de acte normative sau completarea / modificarea unor acte normative existente;

e) implicarea în stabilirea cadrului legal şi instituţional de practicare a activității de verificator de proiecte şi colaborarea în acest sens cu administraţia publică centrală şi locală;

f) editarea de publicații științifice și / sau profesionale, în mod independent sau în cooperare cu alte organizații publice sau private;

g) participarea prin reprezentanți în structurile de conducere și în comisiile de specialitate ale autorităților publice competente în domeniul construcțiilor (e.g. MDLPA, IGSU, ISC, UAT-uri, Mediu, Cultură), precum și în comisiile de examinare pentru atestarea specialiștilor în construcții pentru competența de verificator de proiecte;

h) crearea unui cadru care să ofere posibilitatea de cunoaștere și interacțiune cu alți verificatori de proiecte atestați pentru una sau mai multe cerințe fundamentale de calitate din întreaga țară;

i) sprijinirea profesiilor asociate sistemului calității în construcții;

j) reprezentarea națională și internaţională a specialiştilor în domeniul calității în construcții;

k) integrarea practicilor, standardelor și teoriilor privind verificarea calitativă a proiectelor tehnice de construcții și instalații, precum și de certificare a profesioniștilor din domeniu;

l) reprezentarea intereselor comune ale membrilor asociației, în fața autorităților și organismelor abilitate, precum și oferirea de sprijin juridic membrilor săi;

m) poziționarea ca un partener activ pentru alte asociații și organizații profesionale;

n) transparentizarea sistemului calității în construcții și implementarea trasabilității procesului de proiectare, execuție și exploatare a cosntrucțiilor și instalațiilor pentru construcții;

o) asumarea unui rol activ în cadrul societăţii civile.

(2) Activitățile asociației

UVP iși propune să întreprindă următoarele acțivități concrete în vederea atingerii obiectivelor stabilite:

a) cooperarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituții publice precum şi cu organizaţii de orice fel, implicate în activitățile de proiectare și execuție a construcțiilor și a instalațiilor pentru construcții;

b) cooperarea cu asociaţii profesionale similare, pe plan intern şi internaţional (Uniunea Europeană și nu numai);

c) informarea cât mai largă privind specificul activităţii şi preocupările profesioniştilor din acest domeniu și educarea beneficiarilor in privinta realizării proiecte de calitate in scopul obținerii unor construcții și instalații sustenabile din punctul de vedere al cerințelor fundamentale de calitate în construcții;

d) elaborarea de studii și rapoarte periodice privitoare la domeniul calității în construcții în general și activitatea verificării calitative a proiectelor de construcții și instalații pentru construcții în particular;

e) crearea unei comunități a profesioniștilor care să promoveze și să susțină creșterea și îmbunătățirea continuă a calității în construcții, în toate departamentele implicate (financiar, legal, comercial etc.);

f) organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale (programe de formare profesională și de pregătire continuă, seminarii, conferințe, dezbateri publice pe plan naţional şi internațional, etc.) cu participarea membrilor asociație, precum și cu reprezentații autorităților publice competente implicate în sistemul calității construcțiilor din România;

h) dezvoltarea cunoștințelor membrilor asociației prin realizarea și editarea de materiale educaționale în domeniul calității în construcții;

i) organizarea de evenimente dedicate presei și partenerilor cu scopul de a promova activitatea de verificare calitativă a proiectelor de construcții și instalații;

j) coordonarea afilierii membrilor, promovarea lor și atragerea de membri noi în asociație și parteneriate cu alte asociații din domeniu sau din domenii conexe;

k) declararea și formularea în interesul asociației a cererilor, petițiilor și reclamațiilor necesare în fața autorităților publice relevante și/sau a instanțelor de judecată competente;

l) acordarea de consultanţă de specialitate administrației publice centrale și locale, comunităţilor locale, precum şi organizaţiilor non-guvernamentale, la solicitarea acestora;

m) organizarea şi desfăşurarea unor campanii publice sau a activităţilor de lobby în domeniul calității în construcții;

n) desfăşurarea unor activităţi de cercetare – proiectare;

o) dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării asociației;

p) alte activități care contribuie la realizarea scopului asociației și care nu contravin ordinii de drept.

(3) UVP poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă aceastea au un caracter accesoriu și sunt strâns legate de scopul și obiectivele UVP.

 

Art. 3

Denumirea asociației

Denumirea asociației este Uniunea Verificatorilor de Proiecte (UVP) în conformitate cu dovada privind disponibilitatea denumirii emisă de Ministerul Justiției sub nr. 4299 din 13/04/2022.

 

Art. 4

Sediul asociației

(1) Sediul asociației este în Municipiul Brașov, str. Trotuș nr. 8, cam. 1, jud. Brașov;

(2) Sediul asociației poate fi schimbat în baza hotararii Consiliului Director.

 

Art. 5

Durata asociației

Asociația se constituie pe o durată nedeterminată de la data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 6

Patrimoniul asociației

(1) Patrimoniul social inițial al asociației este constituit dintr-un activ în valoare totală de 300 lei și este alcătuit din următoarele aporturi în bani (numerar) ale membrilor fondatori:

1. ing. Ioan Valeriu Găvan – 100 Lei

2. ing. Cristian Tudor Tofan – 100 Lei

3. ing. Adrian Horea Cocu – 100 Lei

(2) Categorii de resurse partimoniale ale asociației sunt:

i) Cotizația anuală a membrilor activi;

ii) Contracte de sponsorizare cu parteneri comerciali interesați de domeniul calității în construcții;

iii) Organizarea de cursuri și evenimente specifice;

iv) Donații private.

(3) Întregul patrimoniu va fi evidențiat în contabilitate, în conformitate cu legea română în materie, pe numele asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor acesteia.

 

CAPITOLUL II – MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 7

Membri

(1) Asociația este alcătuită din Membrii Fondatori, Membrii Asociați, Membrii de Onoare și Membrii Susținători. Condiția obligatorie pentru a deveni membru al Asociației este deținerea atestării profesionale ca specialist în construcții pentru competența de verificator de proiecte, indiferent de domeniul/subdomeniul atestat. Atestarea se probează cu Certificatul de Atestare cu număr unic pe țară emis de autoritatea competentă (MDLPA – denumire valabilă la data înregistrării asociației).

(2) Membrii Fondatori

(2.1) Aceștia sunt membrii care și-au exprimat voința pentru constituirea asociației și care au contribuit material și moral la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social inițial:

1. ing. Ioan Valeriu Găvan – verificator atestat B1 | Cc | D1 | E

2. ing. Cristian Tudor Tofan – verificator atestat Cc | Ci

3. ing. Adrian Horea Cocu – verificator atestat Is | It

(2.2) Membrii fondatori sunt numiți prin Statutul UVP și nu pot pierde aceasta calitate, decât prin retragere voluntară, sau prin deces. Aceștia sunt exceptați de la plata cotizației.

(3) Membrii Asociați

(3.1) Aceștia sunt membrii care se asociază ulterior fondării asociației din rândul membrilor susținători activi și contribuie moral și material la sporirea patrimoniului ei (e.g. identifică eventuale probleme administrativ-funcționale și oferă soluții, se implică activ în procesul de dezvoltare și promovare a asociației, etc.).

(3.2) Membrii asociați dobândesc această calitate prin decizia Consiliului Director datorită acțiunilor lor și a sprijinului lor în beneficiul asociației și sunt membrii cotizanți.

(3.3) Calitatea de membru asociat se pierde prin retragere voluntară, caz în care hotărârea de retragere se comunică în scris cu cel puțin 15 zile înainte de data primei adunări generale, neplata cotizației timp de 3 luni consecutive, sau prin excludere pentru fapte sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau hotararile organelor de conducere ale asociației.

(4) Membrii de onoare

(4.1) Membrii de onoare sunt persoane fizice și/sau juridice care au adus/aduc servicii deosebite asociației pe plan moral și material și sunt scutiți de plata cotizației.

(4.2) Aceștia dobândesc calitatea de Membru de Onoare dacă acceptă invitația UVP aprobată prin decizia Adunării Generale la propunerea Consiliului Director.

(4.3) Calitatea de membru de onoare se pierde prin retragere voluntară, sau prin excludere pentru fapte sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau hotărârile organelor de conducere ale asociației.

(5) Membrii susținători

(5.1) Membrii susținători sunt persoane fizice și/sau juridice care aderă la realizarea scopului și obiectivelor asociației. Aceștia pot fi:

i) Membrii activi sunt persoanele care contribuie moral și material la realizarea veniturilor necesare și care nu au restanțe la plata cotizației lunare stabilite la alin. (9) din prezentul articol. Aceștia beneficiază de toate drepturile ce le revin din caliatea de membru activ conform art. 8 alin. (1) din Statut, fiind implicați în toate activitățile stabilite la art. 2 alin. (2), având acces neîngrădit la procesul de luare al deciziilor asociației. Membrii activi pot participa la toate deciziile luate în cadrul asociației.

ii) Membrii observatori sunt persoanele care nu contribuie moral și material la realizarea veniturilor necesare, precum și cele care au restanțe mai mari de 3 luni la plata cotizației lunare stabilite la alin. (9) din prezentul articol. Aceștia nu beneficiază de drepturile ce revin din caliatea de membru activ conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Statut, nefiind implicați în toate activitățile stabilite la art. 2 alin. (2), fără a avea acces direct la procesul de luare al deciziilor asociației. Membrii observatori sunt informați de toate deciziile luate în cadrul asociației.

(5.2) Persoanele care doresc să adere la UVP ca membrii susținători activi sau observatori trebuie să competeze formularul de adeziune de la adresa web www. uvpr.ro sau să transmită o solicitare în acest sens la adresa de email contact@uvpr.ro.

(5.3) Membrii susținători care au calitatea de persoane juridice sunt reprezentați în cadrul asociației de către reprezentantul legal al acestora, sau de orice persoană desemnată în mod corespunzător de către organul lor administrativ.

(5.4) Membrii susținători își pot schimba statutul din mebrii activi în membrii observatori sau invers în funcție de plata cotizației anuale, fără nici-un fel de alte restricții.

(5.5) Calitatea de membru susținător activ se pierde prin retragere voluntară, neplata cotizației timp de 3 luni consecutive, sau prin revocarea de către Consiliul Director pentru fapte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau deciziile organelor de conducere ale asociației.

(5.6) Calitatea de membru susținător observator se pierde prin retragere voluntară sau prin revocarea de către Consiliul Director pentru fapte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau deciziile organelor de conducere ale asociației.

(6) Membrii de onoare, membrii asociați și membrii susținători care se retrag voluntar sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului social al asociației.

(7) Calitatea de membru al UVP se pierde, altfel decât în condițiile menționate mai sus, prin deces sau dizolvarea persoanei juridice.

(8) Excluderea din UVP a unui membru este pronunțată de Adunarea Generală cu o majoritate de două treimi;

(9) Valoarea cotizației anuale este echivalentă cu 10% din salariul minim brut pe economie stabilit de Guvernul României, valabil la data transmiterii cererii de adeziune la asociație. Cotizația poate fi achitată lunar sau anual (caz în care se acordă un discount egal cu 10% din valoarea cotizației), în numerar la sediul asociației sau prin transfer bancar de la persoane fizice și/sau juridice;

(10) În primul an de la înființare cuantumul cotizației anuale este egal cu 50% din valoarea de la alin. (9);

(11) Primii 100 de membri care completează formularul de adeziune la UVP beneficiază de reducere de 50% din valoarea cotizației și în al doilea an în condițiile păstrării tuturor drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Statut;

(12) Neplata cotizației pentru 3 luni consecutive atrage după sine shimbarea încadrării din membru activ în membru observator și pierderea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Statut.

 

Art. 8

Drepturi și obligații ale membrilor

(1) Drepturi

a) Să participe la Adunarea Generală și să-și exprime prin vot opțiunea față de hotărârile Adunării Generale, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, precum și dacă nu au suferit nici o condamnare penală. Membrii observatori nu au acest drept. Membrii de onoare pot emite un aviz consultativ. Voturile membrilor asociației sunt exercitate conform prezentului Statut;

b) Să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director și în Comisia de Cenzori, dacă au aptitudinile și capacitățile necesare exercitarii funcțiilor pentru care candidează, precum și dacă nu au suferit nici o condamnare penală. Membrii observatori și membrii de onoare nu au acest drept;

c) Pentru a beneficia de drepturile de la prezentul aliniat, un membru susținător trebuie să dețină statutul de membru activ pentru o perioadă cel puțin egală cu cea în care a avut statutul de membru observator, dacă este cazul.

(2) Obligații

a) Să respecte fără rezerve Statutul, Regulamentele și Hotărârile Adunării Generale cât și pe cele ale Comitetului Director;

b) Să-și respecte obligațiile financiare și materiale, potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat.

 

CAPITOLUL III – CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAțIEI

Secțiunea I – Adunarea Generală

Art. 9

Atribuții și competențe

(1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit potrivit prevederilor prezentului Statut din membrii fondatori, membrii asociați, membrii de onoare, membrii susținători activi și membrii susținători observatori.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuții și competențe:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a bilanțului contabil al asociației;

c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea și revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;

e) admiterea de noi membri și excluderea oricărei categorii de membri, cu excepția membrilor fondatori, la propunerea Consiliului Director;

f) constituirea de filiale;

g) modificarea Statutului la solicitarea Consiliului Director sau a 2/3 din membrii activi;

h) aprobarea activității economice, în măsura permisă de legea aplicabilă;

i) deciderea angajamentului cu privire la activele asociației;

j) modificarea algoritmului de calcul al cotizației;

k) deciderea cu privire la dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

l) aprobarea regulilor generale de organizare și functionare a cenzorului / comisiei de cenzori;

m) orice alte atribuții prevazute de lege și Statut.

 

Art. 10

Convocare

(1) Adunarea Generala se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de coordonare și de control asupra Consiliului Director, a cenzorului / comisiei de cenzori, precum și a întregii activități a asociației.

(2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau, în cazuri de urgență, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită, în acest din urmă caz, dacă:

a) se impune modificarea Statutului;

b) apar situații care pun în pericol existența asociației;

c) la cererea scrisă a unui număr de cel puțin 2/3 din numărul membrilor fondatori și al membrilor asociați sau cel puțin 2/3 din numărul membrilor susținători activi.

(3) Convocarea Adunării Generale este atributul Consiliului Director printr-un convocator scris care va cuprinde: data, locul și ordinea de zi, care se va aduce la cunoștința celor interesați în termen de 15 zile de la data emiterii convocarii.

(4) Odată cu comunicarea datei, locului și a ordinii de zi a Adunării Generale, se pun la dispoziția participanților și materialele ce se supun dezbaterii.

(5) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris și depuse la secretariatul UVP cu cel puțin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

 

Art. 11

Participanți

(1) La Adunarea Generală participă:

a) membrii fondatori;

b) membrii asociați;

c) membrii Consiliului Director;

d) membrii de onoare;

e) membrii susținători activi sau, dacă numărul lor este mult prea mare, reprezentanții aleși în numărul stabilit de Consiliul Director;

f) membrii susținători observatori, în limita locurilor disponibile;

g) alți invitați.

(2) În cadrul Adunării Generale, doar membrii fondatori, membrii asociați și membrii activi au dreptul la câte un vot, cu caracter deliberativ. Fiecare astfel de membru al asociației, care are dreptul la un vot deliberativ, poate reprezenta numai un membru care are, la rândul său, un drept de vot cu caracter deliberativ.

(3) Membrii care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții ori rudele în linie colaterală până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daune cauzate asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

(4) Membrii fondatori au drept de veto în primii 3 (trei) ani de la constituirea asociației în luarea deciziilor Adunării Generale cu două treimi (în cazul participării tuturor celor 3 membrii fondatori) sau individual (în cazul participării a mai puțin de 3 membrii fondatori).

 

Art. 12

Alegerea conducerii asociației

(1) Alegerile pentru Consiliul Director și pentru cenzor/comisia de cenzori au loc o dată la 3 ani, cu excepția cazurilor de retragere voluntară sau revocare, când se pot efectua la următoarea Adunare Generală.

(2) Posturile rămase vacante vor fi ocupate prin persoane desemnate din rândul membrilor asociați și a membrilor susținători activi de către Consiliul Director cu caracter interimar până la organizarea următoarei Adunări Generale.

(3) În cazul vacantării integrale a posturilor de conducere din diverse motive, membrii fondatori vor desemna din rândul membrilor asociați și a membrilor susținători activi persoane care vor prelua funcțiile respective cu caracter interimar până la organizarea următoarei Adunări Generale.

 

Art. 13

Rapoartele de activitate ale Consiliului Director și ale cenzorului/comisiei de cenzori, programele de activitate, bugetele de venituri și cheltuieli, precum și bilanțurile contabile se dezbat și se supun anual aprobării Adunării Generale.

 

Art. 14

(1) Adunarea Generală este legal întrunită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din cei convocați.

(2) În cazul în care la data primei convocări nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alin. (1), Adunarea Generală va fi convocată din nou, pentru ziua imediat următoare și poate avea loc indiferent de numărul celor prezenți.

 

Art. 15

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia celei care are ca obiect dizolvarea Asociaţiei sau modificarea scopului acesteia, cazuri in care deciziile se iau cu o majoritate de 2/3 din voturi.

 

Art. 16

(1) Adunarea Generală este condusă de Președintele UVP sau, în lipsă, de înlocuitorul desemnat.

(2) Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor prevăzute pe ordinea de zi, persoana care conduce Adunarea Generală este obligată să comunice dacă s-a realizat cvorumul prevăzut de Statut, precum și, dacă se cere, lista nominală a celor absenți.

 

Art. 17

(1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmește procesul-verbal cu modul de desfășurare a ședinței, cu dezbaterile care au avut loc și cu hotărârile adoptate.

(2) Membrii absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociației și pe portalul web al asociației (www.uvpr.ro).

 

Art. 18

Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Statutului pot fi atacate în justiție de către membrii care nu au luat parte la adunarea generală, sau de cei care au votat și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

 

Secțiunea a II-a – Consiliul Director

Art. 19

(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Consiliul Director este alcătuit din minim 3 membri și un număr maxim echivalent cu numărul de domenii atestate legal + 3. Primul Consiliu Director este constituit după cum urmează:

a) Președinte – ing. Ioan Valeriu Găvan;

b) Vice-Președinte – ing. Cristian Tudor Tofan;

c) Secretar general – ing. Adrian Horea Cocu;

(3) Sunt eligibili pentru o poziție în Consiliul Director următorii:

a) membrii fondatori;

b) membrii asociați;

c) membrii susținători activi.

(5) Membrii fondatori dețin o poziție permanentă în Consiliul Director care nu se supune alegerilor. Aceștia pot renunța voluntar la această poziție.

(6) Criteriul de eligibiliate pentru ocuparea unei poziții în Consiliul Director de către membrii asociați și membrii susținători activi este deținerea acestui statut pentru o perioadă de minim 3 ani consecutivi, fără întrerupere. Este exceptată această condiție de eligibilitate la primele alegeri pentru membrii Consiliului Director, precum și la alegerile parțiale organizate în primii 3 (trei) ani de la înființare.

(7) Primul Consiliu Director are un mandat de 3 (ani) an, termen care se socotește din ziua admiterii cererii de înregistrare a asociației de autoritățile competente. În această perioadă Consiliul Director poate decide modificarea componenței consiliului prin organizarea de alegeri parțiale în vederea extinderii în funcție de numărul de membrii susținători activi înscriși în UVP.

(8) Membrii Consiliului Director se aleg pentru 3 (trei) ani, prin vot secret de Adunarea Generală. Se exceptează membrii aleși la alegerile parțiale organizate în primii 3 (trei) ani de la înființare.

(9) Un membru are dreptul la 2 (două) mandate pentru oricare din funcțiile din Consiliul Director. Mandatul inițial al membrilor fondatori nu se ia în considerare la calculul limitei de mandate.

(10) În exercitarea atribuțiilor stabilite conform Statului, Consiliul Director poate să afilieze membri consultativi, membri ai asociației sau terți.

 

Art. 20

Decizia de înființare a Primului Consiliu Director

(1) Se numește în funcția de Președinte și reprezentant legal al UVP dl. ing. Ioan Valeriu Găvan pentru o durată determinată de 3 (trei) ani, termenul urmând a fi socotit din ziua admiterii cererii de înregistrare a asociației de autoritățile competente.

(2) Se numește în funcția de vice-președinte dl. ing. Cristian Tudor Tofan pentru o durata determinată de 3 (trei) ani, termenul urmând a fi socotit din ziua admiterii cererii de înregistrare a asociației de autoritatile competente. De asemenea, dl. ing. Cristian Tudor Tofan va exercita și atribuțiile de cenzor pentru o durata determinată de 3 (trei) ani.

(3) Se numește în funcția de secretar general dl. ing. Adrian Horea Cocu pentru o durata determinata de 3 (trei) ani, termenul urmând a fi socotit din ziua admiterii cererii de înregistrare a asociației de autoritățile competente.

(4) Persoanele menționate la alin. (1) – (3) vor exercita și rolul de membri în

 

Art. 21

Atribuțiile Consiliului Director

Consiliul Director are următoarele atribuții:

a) prezintă Adunării Generale rapoarte de activitate, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectele programelor Asociației etc.

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației, prin Președinte sau un imputernicit al acestuia;

c) aprobă organigrama și politica de personal a asociației;

d) elaborează regulamentul intern;

e) organizează convocarea de Adunării Generale ordinare și extraordinare și pregatește ordinea de zi;
f) propune Adunării Generale admiterea sau excluderea membrilor, constată încetarea de drept a calității de membru activ al unei persoane, conform dispozițiilor Statutui și informează Adunarea generală cu privire la următoarea reuniune;

g) administrează principalele proiecte ale asociației și este responsabil de asigurarea operațiunilor în curs și de finanțarea acestora;

h) acceptă în numele asociației donații, sponsorizări și moșteniri;

i) aprobă proiectele depuse pentru finanțare;

j) modifică, dacă este cazul, sediul asociației;

k) încheie acte juridice în numele și pentru asociației;

l) elaborează și actualizează periodic codul de conduită al asociației și monitorizează respectarea acesuti de către toți membrii asociației;

m) propune spre aprobare Adunării Generale crearea sau reducerea de posturi administrative necesare activității asociației, în funcție de nevoi;

n) derulează activități de sponsorizare;

o) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 22

(1) În cadrul Consiliului Director, toți membrii au dreptul la câte un vot cu caracter deliberativ.

(2) În caz de egalitate al numărului de voturi, Președintele UVP va avea votul decisiv.

(3) Membrii fondatori au drept de veto în luarea deciziilor Consiliului Director în primii 3 (trei) ani de la constituirea asociației cu două treimi (în cazul participării tuturor celor 3 membrii fondatori) sau individual (în cazul participării a mai puțin de 3 membrii fondatori).

 

Art. 23

Hotărârile Consiliului Director contrare legii sau Statutului pot fi atacate în justiție în condițiile prevăzute de Statut și de legislația în vigoare aplicabilă.

 

Art. 24

Consiliul Director poate împuternici persoane cu funcții executive sau și alte persoane competente să încheie unele acte juridice în numele sau pe seama asociației sau să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală ori de Consiliul Director.

 

Art. 25

(1) Consiliul director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile asociației o impun și se convoacă, de regulă, cu 7 zile înainte de către președinte sau înlocuitorul care exercită și conducerea ședintelor acestuia.

(2) Consiliul Director deliberează în mod valabil, în prezența a cel putin 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri valabile cu o jumatate plus unu din voturi, Președintele UVP, având vot decisiv în caz de egalitate.

 

Art. 26

Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei sedințe.

 

Secțiunea a III-a – Președintele, Vicepreședintele și Secretarul General

Art. 27

(1) Președintele UVP, Vicepreședintele și Secretarul General sunt aleși de Consiliul Director pentru un mandat de 3 (trei) ani.

(2) Președintele UVP are urmatoarele atributii:

a) reprezintă asociația cu puteri depline în ceea ce privește autoritățile statului, asociații profesionale, companii private și de stat, terți in litigiu, etc.;

b) prezidează ședințele Consiliului Director;

c) exercită autoritate deplină și competență în determinarea și propunerea obiectivelor asociației;

d) duce la îndeplinire deciziile Consiliului Director;

e) îndeplinește orice alte atribuții, care a fost acordate de către Consiliul Director sau de către Adunarea Generală;

f) poate delega, parțial sau total, atribuțiile sale pe perioade de timp determinate unui membru al Consiliului Director sau angajat al asociației, precizând sfera, durata și limitele competențelor, răspunzând solidar pentru actele și faptele mandantului său;

g) numește Secretarul Consiliului Director.

(3) Vicepreședintele UVP are următoarele atribuții:

a) promovează și organizează întâlniri ș programe de schimb de experiență în rândul verificatorilor de proiecte;

b) răspunde de editarea semestrială a Revistei UVP;

c) propune participarea membrilor la conferințele altor organizații naționale și internaționale de profil;

d) propune participarea asociației la evenimente educaționale naționale și internaționale ce implică activități specifice structurilor verificatorilor de proiecte;

e) obține informații relevante de la organizații naționale și internaționale;

f) participă la discuțiile altor organizații naționale și internaționale, când este cazul;

g) realizează studii comparative cu privire la munca de verificator de proiecte;

h) organizează întruniri și mese rotunde pe teme profesionale specifice domeniului/subdomeniului în care activează mebrii asociației;

i) participă la evenimentele educaționale naționale și internaționale ce implică activități specifice asociației.

(4) Secretarul General al UVP are următoarele atribuții:

a) gestioneaza activitatea de secretariat general;

b) organizează și sprijină formarea sucursalelor locale ale asociației;

c) păstrază legatura și facilitează comunicarea dintre asociație și celelalte organizații profesionale cu rol în implementarea Sistemului Calității în Construcții;

d) păstrează legatura și facilitează comunicarea cu autoritățile statului care au rol de reglementare, control și implementare a legislației specifice din domeniul construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora;

e) emite proceduri care să eficientizeze activitatea de secretariat;

f) pregatește materialele ce urmează a fi prezentate Adunării Generale;

g) păstrează legatura și asigură corespondența cu asociațiile profesionale similare cu sediul în străinatate;

h) asigură organizarea activităților specifice întrunirii Adunării Generale.

 

Secțiunea a IV-a – Controlul financiar

Art. 28

(1) Controlul economico-financiar și gestionar al UVP se asigură de un cenzor / o comisie de cenzori ales / aleasă de Adunarea Generală.

(2) În cazul în care numărul membrilor asociației depășește limita impusă de lege pentru obligația de a asigura controlul economic și financiar al asociației de către un cenzor / comisia de cenzori, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală în vederea alegerii unui cenzor / comisii de cenzori.

 

Art. 29

(1) În realizarea competenței sale, cenzorul / comisia de cenzori îndeplinește următoarele atribuții:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;

b) întocmește rapoarte privind rezultatele acțiunilor întreprinse și le prezintă Adunării Generale și Consiliului Director;

c) participă la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statutul Asociației și/sau stabilite de Adunarea Generală în domeniul controlului financiar.

 

CAPITOLUL III – DISPOZIȚII FINALE

Art. 30

(1) În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător. Aceste persoane juridice se vor stabili în Adunarea Generală.

(2) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alin. (1), precum și în cazul în care procedura de transmitere a bunurilor nu a putut fi îndeplinită în Adunarea Generală, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(3) În cazul în care asociația sau fundația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c) sau art. 56 alin. (1^1), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărui rază teritorială asociația sau fundația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară.

 

Art. 31

Prin prezenta membrii fondatori ai asociației autorizează/împuternicesc pe dl. ing. Ioan Valeriu Găvan și pe dl. ing. Cristian Tudor Tofan pentru ca în numele nostru și pentru noi să:

a) îndeplinească toate formalitățile necesare pentru a obține personalitatea juridică pentru Asociație, pentru a ne reprezenta în cadrul procedurii de certificare și pentru a a îndeplini formalitățile de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 și, după caz, alte legi aplicabile;

b) să redacteze, să modifice, să semneze, să înregistreze toate documentele necesare pentru desfășurarea operațiunilor menționate mai sus, inclusiv și fără limitare, Statutul Asociației;

c) să reprezinte, sau să delege către avocat reprezentarea asociației în fața tuturor autorităților, inclusiv și fără limitare în fața Judecătoriei Brașov, a notarilor publici, a autorităților fiscale din România și în fața tuturor băncilor;

d) să corecteze orice eroare care poate apărea în legătură cu orice operațiune menționată mai sus.

 

Art. 32

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legii.

 

 

 

Membrii fondatori,

Președinte,

ing. Ioan Valeriu Găvan

 


Vice-Președinte,                                                                                              

ing. Cristian Tudor Tofan                                                                                     

 

Secretar general,

ing. Adrian Horea Cocu

 

Dacă ești verificator de proiecte atestat, completează formularul de adeziune la UVP.