Pentru a veni în întâmpinarea membrilor asociației, UVP publică legislația primară, secundară și normativele tehnice specifice domeniului construcțiilor și instalațiilor aferente acestora din surse oficiale (portalul legislativ).

Prezenta bază legislativă nu este limitativă și poate fi actualizată. Pentru sugestii cu privire la alte acte acte normative pe care membrii asociație le consideră utile pentru a fi publicate pe această pagină, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj prin intermediul formularului de contact sau la adresa de email contact@uvpr.ro.

Legislație în construcții

Legislație primară

Legi organice

Legislație secundară

Hotărâri de guvern

  • HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate
  • HGR nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora
  • HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
  • HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
  • HGR nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
  •  HGR nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
  • HGR nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă.

Ordine de ministru